Former directors
1997--March 2001
Zongxin Wu
1993--1997
Zongxin Wu
1991--1993
Dazhong Wang
1985--1991
Dazhong Wang
1979--1985
Yingzhong Lu
1963--1966
Dongchang He